โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจพฤกษเคมีในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชา อัธยาจิรกูล

  • วรชรัตน์ รักฉาย

  • อวัสดา นิติเสถียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พรรณไม้ การทดลอง

  • พรรณไม้ สำรวจ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสำรวจพรรณไม้ที่เป็นพฤกษเคมี ภายในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีการสำรวจพรรณไม้มีด้วยกัน 55 ชนิด โดยจัดจำแนกเป็นหมวดหมู่ จำแนกตามโทนสีของพืชที่นำมาศึกษา ตามส่วนของพืชที่ใช้ อันดับความสามารถในการเป็นพฤกษเคมีพบว่าพรรณไม้ในโรงเรียนจำนวน 211 ชนิดมีส่วนของกลีบดอกหรือผลเป็นสีต่าง ๆ และสามารถสกัดสีด้วยตัวทำละลายเป็นสีต่าง ๆ ได้ 55 ชนิด จากการทดลองพบว่า ความสามารถในการเป็นพฤกษเคมีจำนวน 55 ชนิดพบว่า ส่วนของกลีบดอกเป็นพฤกษเคมีที่ดี 21 ชนิด ปานกลาง 17 ชนิด ไม่ดี 15 ชนิด ส่วนของกลีบดอกที่เป็นพฤกษเคมีที่ดี คือ สีม่วง แดง ชมพู ส่วนของผลที่เป็นพฤกษเคมีที่ไม่ดี 2 ชนิด ในการจัดอันดับความสามารถในการเป็นพฤกษเคมีที่ดี ได้แก่ อัญชัน ช้องนา กระเทียมเถา แพงพวยฝรั่ง พุทธรักษา ยี่โถ หางนกยูงฝรั่ง