โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุดูดซับจากเปลือกหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ สุคนธรรัตน์

  • ธาริณี เจตะวัฒนะ

  • สุภาวดี พุ่มโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลกาล แก้วทุ่ง

  • วิมลรัตน์ เพ็ชรักษ์

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศษสตร์ภายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้งในธรรมชาติ คือ เปลือกหอยเชอรี่ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาผลิตเป็นวัสดุดูดซับสารตะกั่วในท่อน้ำทิ้งชองโรงพิมพ์ อาคัยคุณสมบัติของเปลือกหอยเชอรี่ที่มีส่วนผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ช่วยในการจับโลหะหนักเพื่อให้เกิดการตกตะกอน โดยใช้เทคนิค Atomic absorption spectroscopy เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้ง พบว่า เปลือกหอยเชอรี่มีคุณสมบัติดูดซับสารตะกั่วได้จริง โดยการเปรียบเทียบน้ำตัวอย่างจากแหล่งน้ำทิ้งของโรงพิมพ์และน้ำตัวอย่างในแหล่งเดียวกันที่ผ่านการกรองด้วยวัสดุดูดซับ พบว่า มีปริมาณสารตะกั่ว 14.32 ppm และเมื่อผ่านวัสดุดูดซับที่ขนาดความละเอียดของเปลือกหอยเชอรี่ 20 40 และ 60 เมช มีค่า 2.191 2.07 และ 1.16 ppm.จากการทดลองพบว่าขนาดความละเอียดของเปลือกหอยมีผลต่ออัตราการดูดซับของสารตะกั่วที่ความละเอียดมากที่สุดจะมีการดูดซับไดีดีที่สุด และอัตราการดูดซึมน้ำของแท่งวัสดุดูดซํบที่เวลามากจะมีการดูดซับได้ดี