โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงจากเปลือกมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลลิตตา ผ่องผิว

  • วาสนา มีแสงศิลป์

  • อิ่มกมล คำดัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อเพลิง

  • เปลือกมะขาม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการคิดหาวิธีกำจัดขยะจากเปลือกมะขามโดยพยายามนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการสังเกตพบว่าเปลือกมะขามติดไฟได้ ถ้าหากนำความร้อนที่ได้จากการเผาเปลือกมะขามมาใช้เป็นพลังงานในการหุงต้มในครัวเรื่อนจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเชื้อเพลิงประเภทแก๊ส ถ่าน หรือฟืนได้ โดยทำให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่สะดวกต่อการใช้ จากผลการทดลองพบว่า เปลือกมะขามสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้จริงโดยนำไปผสมระหว่างเปลือกมะขาม : ขี้เลื่อย : แป้งเปียก ในอัตราส่วน 3 : 2 : 3 โดยรูปร่างของก้อนเชื้อเพลิงมีผลต่อการติดไฟคือรูปร่างแบบแท่งกลวงติดไฟได้ดี และสามารถลดต้นทุนในการผลิตซึ่งนับว่าราคาถูกมาก