โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการเจริญเติบโตและการแตกหน่อของไผ่ตงไต้หวันชนิด Bambusa oldhamii ด้วยขี้แดดนาเกลือและวิธีการสับราก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ยุ่นประยงค์

  • จันทร์จิรา เหลืองอ่อน

  • จันทิมา นครราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ไผ่ตงการเจริญเติบโต

  • ไผ่ตงการแตกหน่อ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการเพาะชำไผ่ตงไต้หวันด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ การเจริญเติบโตและการแตกหน่อของไผ่ตงด้วยขี้แดดนาเกลือและการสับราก การเพิ่มประสิทธิภาพของขี้แดดนาเกลือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการแตกหน่อของไผ่ตง และเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะ น้ำหนัก และขนาดของหน่อไผ่ตงไต้หวัน ที่มีการใส่อาหารเสริมต่างชนิดกัน