โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องGenius House

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติคุณ มหาศร

  • วศิน บุญธานี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเซนเซอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากอาชญากรรม เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อัฒนาโครงานต้นแบบสำหรับพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริงในอนาคต โดยการพัฒนาระบบนี้จะใช้โปรแกรม Atmel AVR Studio 4 ซึ่งเป็น Freeware ในการควบคุมการทำงานของบอร์ด IPST MicroBox และโมดูลต่าง ๆ ภายในโครงงาน การทดสอบการใช้งานพบว่า สามารถใช้ระบบต้นแบบนี้ได้จริง โดยสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในบ้านด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดและมีเซนเซอร์แบบสัมผัสที่ซ่อนอยู่ภายใต้พรมรวมถึงเซนเซอร์วัดค่าความดูดซับแสง เมื่อตรวพบการเคลื่อนไหวภายในบ้านขณะที่ไม่มีคนอยู่