โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยาสีฟันจากผักหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • .มนัสวี อุตรภาศ

  • กฤตพจน์ พรหมทอง

  • ณัฐดนัย พุทธิศาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักหวานการสกัด

  • ยาสีฟัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาส่วนผสมวิธีการทำยาสีฟันจากผักหวานตลอดจนคุณภาพของยาสีฟันจากผักหวาน โดยมีวิธีการในการดำเนินการเริ่มจากการศึกษาปริมาณฟลูออไรด์ในผักหวานด้วยการเปรียบเทียบการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติก 12 โมลาร์ กับหินปูนเกร็ด 5 กรัม พบว่า น้ำผักหวานในอัตราส่วนความเข้มข้น 1 : 3 สามารถยับยั้งปฏิกิริยาได้ใกล้เคียงกับสารละลายโซเดียมฟลูออไรด์ จึงสามารถคำนวนได้ว่าผักหวาน 1 กรัม มีโซเดียมฟลูออไรด์ประมาณ 0.039 กรัม พร้อมศึกษาความเข้มข้นของน้ำใบฝรั่งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปาก ศึกษากลิ่นและรสชาติของยาสีฟัน