โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระเบื้องดินเผาจากเถ้าหนักลิกไนต์ (Lignite Bottom Ash tiles)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ สุธรรม

  • ธฤต ประสาทเสรี

  • อมรวิวัฒน์ ไตรฆ้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเบื้อง

  • ลิกไนต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เถ้าหนักลิกไนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเถ้าหนักลิกไนต์ที่ได้นั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายทำให้เป็นการใช้ทรัพยากรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จากการศึกษาข้อมูลและทดลองจึงทำให้พบว่าเถ้าเหล็กลิกไนต์สามารถนำมาเป็นส่วนผสมของกระเบื้องดินเผาได้ โดยผสมกับดินขาวในอัตราส่วนต่างๆ