โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกังหันลมปั่นน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชินดนัย เมฆสุวรรณ์

  • นฤดล กาตาสาย

  • ศิริรัตน์ รอบรู้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กังหันลม

  • การปั่นน้ำ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการสร้างเครื่องสูบน้ำโดยอาศัยพลังงานลมหรือกังหันลมปั่นน้ำซึ่งอาศัยพลังงานลมเข้ามาสู่กลไกการทำงานในการสูบน้ำและประยุกต์กลไกของเพลาและรอกเป็นตัวขับเคลื่อนกังหันลม จากการ ศึกษาพบว่า ระดับความเร็วลมที่มีผลต่อการสูบน้ำคือ ความเร็วลมระดับต่ำ 5-10 น็อต สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ปริมาณ 0.48 – 0.64 ลิตร ซึ่งเห็นได้ว่าความเร็วลมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกังหันลมและระบบเพลารอกเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการทำงานนี้(สถานีตรวจอากาศ, 2555)