โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์พับผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์ชนก นุชนิยม

  • อรปรียา แก้วศรีโวย

  • อังครัตน์ ราชไชยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การพับผ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพับผ้าเป็นงานบ้านที่จะต้องจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเข้าที่ดูเป็นระเบียบ แต่หากผ้ามีจำนวนเยอะก็ทำให้ต้องเหนื่อยและเมื่อยกับการพับผ้าเป็นเวลานาน จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยในการพับผ้า ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงมาจาก “กระดาษลูกฟูก” โดยทำให้แข็งแรงขึ้นและสะดวกขึ้นจากเดิม โดยเทียบกัการพับด้วยมือแล้ว สามารถพับผ้าได้ 21.86 วินาที เทียบกับการพับด้วยมือใช้เวลา 27.36 วินาที และการใช้อุปกรณ์พับผ้าก็พับได้ดีกว่า เรียบร้อยและสะดวกมากกว่าการใช้มือ