โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลดปริมารฟลูออไรด์ในน้ำด้วยถ่ายจากกระดูกและสารส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัณฑิมา หนักแน่น

  • สุนันทา ธำรงค์

  • สุพจน์ กลางอนันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดูกถ่าน

  • ฟลูออไรด์

  • สารส้ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อลดอันตรายจากการได้รับปริมาณฟลูออไรด์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเข้าสู่ร่างกาย โดยศึกษาปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ศึกษาชนิดของสารที่สามารถลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำได้ ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ศึกษาปริมาณของถ่านจากกระดูกและสารส้มที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ และการรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการลดปริมาณฟลุออไรด์ในน้ำ