โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุป้องกันปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นเรศ ปลอดทุกข์

  • อาจารีย์ นากสุข

  • เกริกเกียรติ มงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ตันพิพัฒน์

  • พลอยไพลิน จิตรชำนาญ

  • วรรณา หมุนขำ

  • วรวุฒิ สุขเอียด

  • สมจิต หมุนขำ

  • อรอนงค์ เวชจันทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุป้องกันปลวก มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวัสดุป้องกันปลวกจากน้ำยางข้นและวัสดุเสริมแรง โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ จากการศึกษาวัสดุเสริมแรงที่เหมาะสม ได้แก่ เส้นใยชานอ้อย เส้นใยสับปะรด ขี้เลื่อย และกระดาษลัง พบว่าขี้เลื่อยเป็นวัสดุเสริมแรงที่สามารถผลิตวัสดุป้องกันปลวกที่เหมาะสมในการอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นมากที่สุด เนื่องจากสามารถจับตัวกันได้แน่น จึงนำขี้เลื่อยมาผสมกับน้ำยางข้นด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม คือ 1:1 ซึ่งเมื่อเติมสารละลายซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ปริมาณ 10 กรัม จะให้ค่าความแข็ง (Shore A) อยู่ที่ 64.0 จากนั้นนำวัสดุผสมที่ผลิตได้มาทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าวัสดุผสมที่ผลิตขึ้นสามารถตอกตะปูได้ง่าย ตะปู เยื่อกาวและลวดเย็บกระดาษยึดติดได้แน่น แผ่นวัสดุผสมไม่เหนียวเยิ้มเมื่อนำไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีความทนทานต่อแสงแดด ไม่ดูดซึมน้ำ ค่าความกระเด้งกระดอนมีค่าเท่ากับ 20% และค่าความแข็งเท่ากับ 64 และจากการศึกษาการกัดกินของปลวกจากวัสดุต่าง ๆ พบว่าวัสดุผสมที่ผลิตขึ้นไม่ปรากฎร่องรอยการกัดกินของปลวก เนื่องจากวัสดุผสมมีองค์ประกอบของยางและสารละลายซิงค์ออกไซด์ จากการทดลองนำไปแนวทางในการผลิตวัสดุป้องกันปลวกที่สามารถใช้งานได้จริง เช่น บอร์ด แผ่นสมาร์ทบอร์ด วัสดุปูพื้น เป็นต้น