โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง007 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยน้ำจากสมุนไพรจากบวบหอมและใบตำแย ต่อตัวเต็มวัยของพยาธิตัวใบไม้ Stellantchasmus falcatus ในสภาพทดลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกรัตน์ บัวเร็ว

  • กนกวรรณ หงษ์เงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บวบหอมการสกัดน้ำ

  • สมุนไพร

  • ใบตำแยการสกัดน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดด้วยน้ำจากบวบหอม และใบตำแย ที่มีต่อการตายของพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus จากลำใส้หนูแฮมสเตอร์ เพื่อทดสอบหาความเข้มข้นและระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่เหมาะสมต่อพยาธิใบไม้ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ ทำการทดลองโดยตรวจสอบการตายของพยาธิใบไม้ ในสารสกัดด้วยน้ำจากบวบหอมและใบตำแย พบว่าสารสกัดด้วยน้ำจากใบตำแยมีประสิทธิภาพมากว่าสารสกัดด้วยน้ำจากบวบหอม สารสกัดด้วยน้ำจากใบตำแยมีความเป็นพิษมากกว่าสารสกัดด้วยน้ำจากบวบ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสำหรับนำมาประยุกต์ใช้กับการถ่ายพยาธิในคนและสัตว์