โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดักยุงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวัฒน์ จางนะ

  • ภคพล พิชวงศ์

  • สิทธิกานต์ สัตย์ซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุงเครื่องดัก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการกำจักยุงแบบไร้มลพิษ คณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์เครื่องดักยุงอัตโนมัติที่สามารถเปิดปิดฝากล่องดักยุงได้ตามเวลาที่กำหนด โดยผู้จัดทำได้ออกแบบการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการควบคุมออกเป็น 2 ส่วน คือ วงจรควบคุมการเปิดของฝากล่องและปิดฝากล่อง แล้วนำเครื่องดักยุงอัตโนมัติไปทดสอบการทำงาน พบว่าสามารถดักยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ และไม่จำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเดินมาเปิด ปิด กล่อง