โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากหัวไขเท้าและชนิดของฟิล์มพลาสติกที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดฮ่องเต้ (Brassica chinensis var. chinensis)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์

  • ณัทพงศ์ สุธัมโม

  • นนทกร อนุพงศ์พิพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของสารสกัดจากหัวไชเท้าและชนิดของฟิล์มพลาสติกที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักฮ่องเต้ เกี่ยวกับความสามารถในการยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดฮ่องเต้ โดยมีผลการทดลองดังนี้ 1. นำหัวไชเท้ามาสกัดแล้วนำสารสกัดไปเจือจาง นำไปพ่นผักกาดฮ่องเต้ แล้วห่อด้วยฟิล์มพลาสติก PVC, PP 2.ไม่พ่นด้วยสารสกัดแต่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติก PVC, PP 3.ไม่ห่อแล้วนำไปเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง เมื่อพบผักชุดใดเปลี่ยนสีให้นำผักชุดนั้นมาทอสอบหาปริมาณคลอโรฟิลล์ วิตามินซี น้ำหนักที่สูญเสีย สีของผัก และระยะเวลาการเก็บรักษา จากการทดลองพบว่าผักที่พ่นด้วยสารสกัดจากหัวไชเท้าและห่อด้วยพลาสติก PVC มีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด