โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหล่อหุ่นจากโฟม Recycle

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.กลมวรรณ พุ่มเกิด

  • ด.ญ.นัสราพร สาระไกร

  • ด.ญ.ปัณชญา ตันสาโรจน์วนิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หุ่นการหล่อ

  • โฟมการหล่อ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมชนที่อาศัยอยู่มีการประสบปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษจากโฟม จึงมีแนวคิดนำขยะโฟมมาแปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์และขอตอกแต่งสวยงามต่าง ๆ เพื่อลดขยะโฟมให้หมดไปจากสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้อีกด้วย โดยศึกษาหากระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแปรรูปขยะจากโฟม โดยใช้ชนิดตัวทำลาย (น้ำมัน) ที่เหมาะสมในการละลายโฟม และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของตัวทำละลายต่อตัวถูกละลายในกระบวนการละลายโฟมและเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพความแข็งแรงของชิ้นงานหุ่นจากโฟม โดยมีวิธีการทดลอง 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 หาชนิดของตัวทำละลาย(น้ำมัน)ที่เหมาะสมในการละลายโฟม ตอนที่ 2 หาอัตราส่วนที่เหมาะสม(น้ำมัน)ต่อ่ตัวถูกละลาย(โฟม)ในการสะลายของโฟม ตอนที่ 3 ทดสอบคุณสมบัติในด้านความแข็งแรกและลักษณะทางกายภาพของหุ่นที่ขึ้นรูปในแม่พิมพ์แบบต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากโฟมเป็นส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปริมาณขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหลือใช้