โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาย่างไก่ไร้ควันลดสภาวะโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรายุส หอมหวล

  • ธงชัย พงษ์สา

  • ศราวุธ ไทยสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ส่ิ่งประดิษฐ์

  • เตาย่างไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการประดิษฐ์เตาย่างที่ปราศจากควันเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยการแยกไฟกับน้ำมันของตัวไก่ไม่ให้หยดโดนไฟจะได้ไม่เกิดควันโดยอาศัยหลักการใช้พลังงานจากแก๊สที่ผ่านช่องส่งแก๊ส จากนั้นจะเกิดการแผ่ความร้อนจากหัวเตาด้านบนลงสู่ข้างล่างซึ่งเป็นตะแกรงสแตนเลส แบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 แบ่งเป็นกลุ่มประดิษฐ์เตาย่างไก่ไร้ควันโดยจะนำหัวเตาย่างไว้ข้างบน กลุ่มออกบบประดิษฐ์เตาย่างไก่ไร้ควันโดยจะนำหัวเตาไว้ข้างล่าง และนำเตาย่างไก่ไร้ควันที่ประดิษฐ์ทั้งสองโมเดลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาย่างไก่ไร้ควันและเตาย่างที่มีควันแบบธรรมดาเพื่อหาเตาที่มีคุณภาพ ผลการเปรียบเทียบพบว่า เตาย่างไก่ไร้ควันที่นำหัวเตาไว้ด้านบนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเตาย่างไก่ไร้ควันที่นำหัวเตาไว้ด้านล่างเนื่องจากถ้านำหัวเตาย่างไว้ด้านล่างจะทำให้ไก่สุกช้าและเมื่อน้ำมันจากตัวไก่หยดลงบนหัวเตาย่างจะทำให้หัวเตาพังได้ง่าย ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้ไม่ควันรบกวนลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้มากกว่าเตาย่างแบบธรรมดา ทำให้ไก่เหลือง หอม น่ารับประทาน ได้น้ำมันจากตัวไก่ทำให้น้ำมันไบโอดีเซล ไม่เกิดโรคร้ายแรง ฯลฯ