โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเลี้ยงด้วงมะพร้าวแบบประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ วงศรีแก้ว

  • พรศิริ กล่อมเอี่ยม

  • เกวลิน วิเศษสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงด้วงในสูตรอาหารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้วงในการจำหน่ายแทนการเลี้ยงด้วงตามธรรมชาติ ซึ่งหาวัตถุดิบได้ยาก ทำการทดลอง 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 หาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตด้วงมะพร้าวโดยการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ตอนที่ 2 หาอัตราว่านที่เหมาะสมของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงด้วงมะพร้าวโดยใช้อาหารสูตรที่ดีที่สุดจากตอนที่ 1 ตอนที่ 3 หาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพด้วงก่อนนำไปเป็นอาหาร โดยแบ่งตัวอ่อนด้วงที่ได้ขนาดแล้วจากตอนที่ 2 มาเลี้ยงด้วยอาหาร ตอนที่ 4 นำด้วงที่เลี้ยงมาทอสอบหาสารกลุ่ม Coumarin ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดกลุ่นหอมในใบเตย