โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของแสงสีที่มีผลต่อการงอกของแกลดิโอลัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชนก ลมูลศิลป์

  • พรกนก อินทนงลักษณ์

  • สุธาภัทร สังข์เอี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แกลดิโอลัสการปลูก

  • แสงสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาพบว่า วิธีการปลูกแกลดิโอลัสจะใช้ส่วนของหัวและหัวจะมีระยะพักตัวประมาณ 2-3 เดือน ส่วนการงอกของรากและลำตันต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงมีการศึกษาเพื่อหาวิธีเร่งการงอกของแกลดิโอลัส เพื่อลดระยะในการงอกและเร่งให้แกลดิโอลัสเติบโตเร็วขึ้น จึงเกิดความคิดว่าแสงสีต่างๆนั้นมีผลต่อการงอกของรากและลำต้นแกลดิโอลัสหรือไม่ และได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลของแสงสีต่างๆโดยใช้แสงสีแดง แสงสีเขียว แสงสีน้ำเงินและแสงทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า แสงสีเขียวมีผลทำให้รากแกลดิโอลัสงอกได้มากที่สุดและทำให้ลำต้นสูงที่สุด รองลงมาคือแสงสีแดง และรองลงมาคือสีน้ำเงิน และน้อยที่สุดคือแสงธรรมชาติ