โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลการใช้ Ligand จากธรรมชาติกำจัดไอออนของโลหะหนักในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ บุญจู

  • ศิริศักดิ์ ดำรงพิพัฒน์กุล

  • อมร พรหมาคม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การกำจัดของเสีย

  • หน่อไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการกำจัดเหล็กไอออนและโลหะทองแดงไอออนในน้ำโดยการใช้ลิแกนด์(Ligand) จากพืชธรรมชาติ และก้อนวุ้นที่ผสมลิแกนด์จากพืชธรรมชาติซึ่งได้จากน้ำต้มหน่อไม้ คือ ไผ่หวาน ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ซาง และไผ่ไร่ ลิแกนด์ต่างชนิดกันมีประสิทธิซึ่งลิแกนด์จากน้ำต้มหน่อไม้ไผ่หวานมีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการกำจัดเหล็กไอออนและโลหะทองแดงไอออน สำหรับก้อนวุ้นจากน้ำต้มหน่อไม้ สามารถอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิปกติได้ 4 วัน ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียสก้อนวุ้นนั้นสลายตัว