โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์เก็บผลไม้อเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพพร แก่นจันทร์

  • สุรศักดิ์ บุญลี

  • อนุชา บุญเหลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้อุปกรณ์เก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บผลไม้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีการนำไปทดสอบประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลไม้ โดยใช้วัสดุเหลือใช้บางอย่างมาใช้ประดิษฐ์อุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์เก็บผลไม้เอนกประสงค์ที่ด้ามจับทำจากแท่งอลูมิเนียม จะมีน้ำหนักเบากว่าแบบเดิมทีใช้ไม้ไผ่ทำด้ามจับ และสามารถจะตัดขั้วของผลไม้ได้ง่าย ผลไม้ตกสู่ตะกร้าทำให้ผลไม้ไม่เกิดการบอกช้ำและเกิดเสียหายได้