โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา เทวา

  • กานดา ผมงาม

  • วลีรัตน์ ไชยสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดการเก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาดัดแปลง และสามารถนำเครื่องมือที่ประดิษฐ์ไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีขั้นตอนการผลิตคือ ออกแบบเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด เปรียบเทียบกับการแกะเมล็ดข้าวโพด โดยใช้แรงคนกับใช้เครื่องแกะ เพื่อหาข้อเปรียบเทียบและการปรับปรุงแก้ไข