โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์จำลองพายุหมุน ( Tornado Machine )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันต์ภท โม้พวง

  • ฉัฐกรณ์ รังสี

  • วรา วังตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พายุหมุนเป็นปรากฏการทางธรรมชาติ ที่ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งความเร็วของพายุ