โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานปั๊มน้ำรถผักในแปลงแบบเคลื่อนที่ได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรชัย ต๊อดแก้ว

  • อำนาจ แป้งร่ำ

  • ไตรภพ กันตโสภณานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานปั๊มน้ำ

  • แปลงผักรดน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาจักรยานปั๊มน้ำรถผักแบบเคลื่อนที่ได้ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ คู่เฟือง รูปแบบหัวฉีดน้ำ และจักรยานปั๊มน้ำรดผักแบบเคลื่อนที่ได้กับแรงงานคน การศึกษาครั้งนี้สามารถประหยัดเวลาในการทำงานของเกษตรกร ประหยัดต้นทุนในการผลิตโดยไม่ต้องจ้างแรงงานคน ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ทำให้เกษตรกรที่ใช้ได้ออกกำลังกายไปกับการทำงาน และเป็นการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วย