โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกเหรียญและนับเหรียญ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรัช รัตนะชีวะกุล

  • วัชรพงศ์ธร ยังดำรง

  • อนรรฆ พิภพวงศ์ไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รังสรรค์ จันทรสุข

  • ศิริพร งานนิกุลชลิน

  • สวัสดิ์ สุวรรณกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์