โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติวัจน์ สารีบุตร

  • ประกาศิต สัสดีแพง

  • สิทธิพงศ์ หล่ำเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองพิศ ขวัญบุญจันทร์

  • พัชรี ปั้นมูล

  • ศิริรัตน์ รอดกนก

  • เสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์