โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับคุณภาพน้ำโดยใช้พืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธานีรัตน์ คนชาญ

  • ปัญญา ศรีสุดใจ

  • สกลเกียรติ ชูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชไมพร งามยิ่งยวด

  • อุษา เกตุเหลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p60

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ คุณภาพ

  • พืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งจะศึกษาผลของการใช้พืชปรับคุณภาพของน้ำ อันได้แก่ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่าความเป็นกรด-เบส ความขุ่นและอุณหภูมิของน้ำ โดยปลูกต้นแขม ต้นธูปฤาษี ต้นแฝก และต้นตะกรับ แบบไฮโดรพอนิกซ์ในน้ำที่มีคุณภาพต่ำผลการทดลองพบว่า พืชแต่ละชนิดให้ผลดีในการปรับคุณภาพน้ำในระดับที่ต่างกัน โดยต้นธูปฤาษีสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ดีที่สุดจาก DO 1.41 mg/1 เป็น 3.08 mg/1 ต้นแฝกสามารถปรับค่า pH ได้ดีที่สุดคือ 8.20 เป็น 7.20 และยังสามารถลดความขุ่นของน้ำได้มากที่สุด โดยให้แสงผ่านได้จาก 54.25 เปอร์เซ็นต์เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในเรื่องของอุณหภูมิพบว่าพืชทุกชนิดไม่ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น ดังนั้นการใช้พืชจึงช่วยปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นใช้ในการเกษตรได้