โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้เอธิลแอลกอฮอล์กำจัดเชื้อราม้วนวีดีทัศน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธเนศ พริกบุญจันทร์

  • ประวิทย์ ใหม่พระเนตร

  • ยุพา เสวีวัลลภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพศรี แดงเนียม

  • พวงทอง ศรีศฤงคาร

  • สัมฤทธิ์ แป้นถึง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์