โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรรศน์สรณ์ คงแก้ว

  • ธารน้ำทิพย์ รักษาชัย

  • บุณยานุช มิตรวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หญ้าทะเล การขยายพันธุ์

  • หญ้าทะเล ชนิด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำเพื่อสำรวจชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก จ.ภูเก็ต โดยใช้วิธีการสุ่มแบบวางแนวเส้นสำรวจ 5 เส้น เส้นละ 240 เมตร โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งไปยังทะเลประมาณ 500 เมตร เริ่มจากระยะที่ 0 จะได้ Line ละ 17 ควอแดรท ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการจำแนกชนิดหญ้าทะเลและระดับการปกคลุมพื้นที่ของหญ้าทะเลตามคู่มือติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศหญ้าทะเลของ IUCN ผลการศึกษาพบหญ้าทะเลทั้งหมด 2 วงศ์ คือ วงศ์ Hydrocharitaceae และวงศ์ Potamogetaneceae ซึ่งหญ้าทะเล 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุด คือ หญ้าอำพัน หญ้าคาทะเล และหญ้าชะเงาใบมน ผลการศึกษาพบว่า หญ้าทะเลมีการแพร่กระจายตั้งแต่ระยะที่ 0 ถึงระยะที่ 240 โดยค่าเฉลี่ยการแพร่กระจายของหญ้าทะเลจะเพิ่มมากขึ้น ตามระยะทางของแนวเส้นสำรวจที่ห่างจากชายฝั่ง และหญ้าทะเลแต่ละชนิดมีการแพร่กระจายแตกต่างกัน