โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของปูก้ามดาบบริเวณป่าชายเลนสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ เสงี่ยมพักตร์

  • วสุณี รักเหย้า

  • ศศิธร ศรีอรุณพรรณรา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปูก้ามดาบ พฤติกรรม

  • ป่าชายเลน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเวลาที่ปูก้ามดาบออกจากรู 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากชายฝั่งกับจำนวนปูก้ามดาบที่พบ 3) ศึกษาพฤติกรรมต่างๆของปูก้ามดาบที่ปรากฏตัวตอนน้ำลง สำรวจโดยการวางแปลงสำรวจห่างจากบริเวณที่เริ่มเป็นป่าชายเลนทุกระยะ 10 เมตร ตั้งแต่ 10-50 เมตร นับจำนวนตัว และศึกษาพฤติกรรมของปูก้ามดาบ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปูก้ามดาบจะออกจากรูมากที่สุดช่วงเวลา 17:00 น. ซึ่งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนน้ำขึ้นโดยประมาณ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากชายฝั่งกับจำนวนปู สรุปได้ว่าเริ่มพบปูก้ามดาบที่ระยะ 20 เมตร นับจากชายฝั่งเข้ามาในพื้นที่ป่าชายเลนและที่ระยะ 30 เมตร พบปูก้ามดาบมากที่สุด 3) ในช่วงเวลาที่ปรากฏตัวตอนน้ำลง ปูก้ามดาบจะแสดงพฤติกรรมการกินอาหารมากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการต่อสู้