โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นรองรองเท้าจากกระดาษแหนผสมธูปฤๅษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ งามเลิศ

  • ศศิชา จารุเนตร

  • เจนจิรา แย้มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ การผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แผ่นรอง การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกระดาษจากแหนผสมธูปฤๅษี และเพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่เหมาะสมในการทำกระดาษ จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนระหว่างแหนต่อธูปฤๅษีที่เหมาะสมในการทำกระดาษที่สุดคือ อัตรา 1:3 และความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมคือ 3% และโซเดียมไฮโดโปคลอไรด์คือ 5%