โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นดูดซับเสียงจากใยเปลือกหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพร บานหมั่น

  • ทิชกร โพธิ์นรินทร์

  • ลินี พรมมาปุย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หมาก เปลือก

  • แผ่นดูดซับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง แผ่นดูดซับเสียงจากใยเปลือกหมาก ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของแผ่นใยเปลือกหมากและแผงไข่กระดาษ โดยใช้ใยเปลือกหมากคอนสาร อักเป็นแผ่นดูดซับเสียงหนา 1 นิ้ว เปรียบเทียบกับแผงไข่กระดาษที่ความหนา 1 นิ้ว ใช้กรรมวิธีการอัดด้วยน้ำหนัก กำหนดน้ำหนักในการอัด 12 กิโลกรัมที่ความหนา 1 นิ้ว ความกว้าง 40 เซนติเมตรและความยาว 50 เซนติเมตร แรงที่ใช้ในการอัด 167 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ใช้เวลาในการอัด 72 ชั่วโมง นำเส้นใยหมากที่อัดเป็นแผ่นแล้ว มาเข้าเครื่องอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อไล่ความชื้นในแผ่นดูดซับเสียง แล้วนำไปทดลองการดูดซับเสียงจากกล่องทดสอบ