โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย E.coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรัช ประสิทธิ์เวช

  • รณกร พรหมราช

  • อัครัช คุณาเจริญสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุดสารสกัด

  • เชื้อแบคทีเรีย E.coli

  • แบคทีเรียการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันเชื้อแบคทีเรียได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทั้งด้านที่ส่งผลดีและส่งผลเสียกับมนุษย์ โดยเชื้อแบคทีเรีย E.coli จะพบในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นที่มีทั้งประโยชน์และโทษ เจริญเติบโตได้ทั้งที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนโดยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำ แต่อาการมักไม่รุนแรง แต่อาอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเชื้อแบคทีเรียนี้จึงเป็นอันตรายต่อผู้ที่ได้รับเข้าไป เราจึงต้องหาวิธียับยั้งการเจริญเติบโตเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำกระเทียมซึ่งมีสารอัลลิซิน ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดและเปลือกมังคุดซึ่งมีสารแซนโทนมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมาใช้ในการทดลอง ทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย E.coli เนื่องจากกระเทียมมีกลิ่นฉุนไม่เหมาะสมแก่การนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอุปโภคบริโภค โดยโครงงานนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในด้านจุลชีววิทยา และจากผลการทดลองสารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย E.coli ได้สามารถยับยั้งได้ดีกว่าสารสกัดจากกระเทียม