โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมุนไพรในครัวเรือน ที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดโรคราใบไหม้ของข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยธิดา แสงอ่อน

  • รัชนี เขียวเงิน

  • วริศรารักษ์ ฉิมเฟื่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดการเจริญเติบโต

  • สมุนไพร

  • เชื้อราการยับยั้ง

  • โรคราใบไหม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดสมุนไพรในครัวเรือนที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคราใบไหม้ในข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างสารสกัดสมุนไพรในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับสารสกัดสมุนไพรนครัวเรือนอื่นๆที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคราใบไหม้ในข้าวโพด โดยนำสมุนไพรในครัวเรือน 4 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า ใบมะรุม และใบขี้เหล็ก ล้างทำความสะอาด จากนั้นแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำกลั่น ใช้มีดหั่นสมุนไพรแต่ละชนิด ใส่ลงในเครื่องปั่น โดยใช้สมุนไพรต่อน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:2 ปั่นสมุนไพรให้ละเอียด และกรองด้วยกระดาษกรอง เบอร์ 1 จะได้สารสกัดหยาบของสมุนไพร 4 ชนิด นำกระดาษตาปลาวางลงบนอาหาร PDA (Potato Dextose Agar) ที่เกลี่ยสปอร์ของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคราใบไหม้ในข้าวโพด จากนั้นนำปิเปตอัตโนมัติดูดสารสกัดจากสมุนไพรในครัวเรือนชนิดต่างๆ 10 ไมโครลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน ตรวจวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (clear zone) ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากข่าสามารถยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคราใบไหม้ในข้าวโพดได้ดีที่สุด จากนั้นนำสารสกัดจากข่าร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพรในครัวเรือนชนิดอื่นๆ คือ ขิง ใบมะรุม และใบขี้เหล็ก ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราดังกล่าวโดยใช้วิธีการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบสารสกัดสมุนไพรในครัวเรือนทั้ง 4 ชนิด ผลการศึกษาพบว่า การใช้สารสกัดสมุนไพรในครัวเรือนอื่น ๆ ร่วมกับสารสกัดข่า มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราดังกล่าว ได้ดีกว่าสารสกัดข่าอย่างเดียว