โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานและช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤต มุธิตา

  • ธนพร จีนด้วง

  • นรัญช์ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คอมเพรสเซอร์

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แอร์อุปกรณ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกมีสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้มีการซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อบรรเทาความร้อนของอากาศ ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและ ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้น คณะผู้จัดทำได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ “ชุดอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานและช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์” ขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศในบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นเลือกใช้อุปกรณ์จากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย โดยสิ่งประดิษฐ์ “ชุดอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานและช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์” มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือ ไม้ไผ่สานที่ทำหน้าที่ในการดูดซับน้ำจากน้ำเย็นที่ได้จากการควบแน่นของเครื่องปรับอากาศ โดยน้ำที่ดูดซับไว้จะเป็นตัวช่วยระบายความร้อนของคอยด์ร้อนทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานลดลง และเนื่องจากไม้ไผ่สานมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำได้ศึกษาสมบัติในการดูดซับน้ำของไม้ไผ่สานลายขัดและ ลายสองที่สานขนาด 50x50 เซนติเมตร พบว่าลายขัดมีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ 507.33 กรัม ไม้ไผ่สานลายสองมีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ 508 กรัม เมื่อทดลองความสามารถในการเก็บความชื้นพบว่า ลายสองมีความสามารถในการเก็บความชื้นได้นานกว่าลายขัด โดยในระยะเวลาเท่ากับลายขัดมีการสูญเสียน้ำไป 123 กรัม ในขณะที่ลายสองมีการสูญเสียน้ำไป 95.33 กรัม นอกจากนี้ผู้จัดทำได้นำพลังงานลมที่ได้จากพัดลมระบายอากาศของ คอมเพรสเซอร์ มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นตัวช่วยให้มอเตอร์ทำงานในการดูดนำที่ไหลผ่านไม้ไผ่สานสามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีก โดยผู้จัดทำได้ทดลองนำสิ่งประดิษฐ์ “ชุดอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานและช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์” ไปใช้กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้านยี่ห้อ Mitsubishi ขนาด 1,800 BTU. พบว่าสิ่งประดิษฐ์ “ชุดอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานและช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์” ช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ ลง 31.95 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานลมจากพัดลมระบายอากาศสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้