โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบชนิดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนผักกระชับ (Xanthium stumarium)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษกร สุขนรา

  • สุภาวดี กุสสลานุภาพ

  • อรปรียา บุดดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิน การทดลอง

  • ผักกระชับ การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของดินแต่ละชนิดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและช่วยเพิ่มผลผลิตของต้นอ่อนผักกระชับ โดยศึกษาจากดิน 4 ชนิดได้แก่ ดินนา ดินเผา ดินดำ และดินร่วน จากการทดลองตรวจสอบคุณสมบัติของดินแต่ละชนิดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตจองต้นอ่อนผักกระชับพบว่า ธาตุอาหารในดินที่ต้นอ่อนผักกระชับต้องการคือธาตุฟอสฟอรัส (P) และธาตุโพแทสเซียม (K) ซึ่งในการเพาะต้นอ่อนผักกระชับให้ได้ผลผลิตมากขึ้นควรใช้ดินที่มีธาตุอาหารในดินดังกล่าวมากหรือเพิ่มปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารเหล่านี้และดินเผาเหมาะสมสำหรับการเพาะต้นอ่อนผักกระชับมากที่สุด กล่าวคือให้ความยาวราก ความสูง และอัตราการงอกมากที่สุด และมีค่า pH ในดินที่เหมาะสมกับการเพาะต้นอ่อนผักกระชับคือ 6.9-7