โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำมะพร้าว มันฝรั่ง และกล้วยหอมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้โกมาซุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

  • พิริยา วนิชชาชีวะ

  • อภิชาต การประชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไม้การเจริญเติบโต

  • กล้วยไม้โกมาซุม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องผลของน้ำมะพร้าว มันฝรั่ง และกล้วยหอมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้โกมาซุม มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และเพื่อต้องการขยายพันธุ์กล้วยไม้โกมาซุม ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยใช้สารประกอบอินทรีย์จากธรรมชาติทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ น้ำมะพร้าว มันฝรั่ง และกล้วยหอม โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ซึ่งในตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการเตรียมอาหารสูตร MS ร่วมกับน้ำมะพร้าว มันฝรั่ง และกล้วยหอม จำนวน 8 สูตร พบว่าอาหารที่เตรียมไว้แข็งตัวดี มีอัตราการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่อนข้างน้อย และในตอนที่ 2 ศึกษาการย้ายต้นอ่อนกล้วยไม้โกมาซุม บนอาหารที่เตรียมไว้พบว่า ต้นอ่อนกล้วยไม้ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารทั้ง 8 สูตร มีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า อาหารสูตรที่ 1 MS+น้ำมะนาว 150 มล./ล.+มันฝรั่ง 50ก./ล.+กล้วยหอม 50ก./ล. ทำให้ต้นอ่อนกล้วยไม้โกมาซุมเจริญเติบโตดีที่สุด คือ มีใบยาว ลำต้นอวบสีเขียวเข้ม ต้นอ่อนดูดอาหารไปใช้ได้ดี