โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกตะพาบน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุกิตติ์ วงศ์จิ๊ว

  • ภาณุพันธ์ โมกขจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะพาบน้ำการเจริญเติบโต

  • ตะพาบน้ำอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำ โดยการชั่งน้ำหนัก วัดขนาดความกว้างและความยาว โดยการทดลองจะแยกออกเป็น 5 ชนิด ชนิดแรกกลุ่มอาหารควบคุม กลุ่มที่ 2 - กลุ่มที่ 5 คืออาหารที่เราได้คิดสูตรขึ้นมาเองเพื่อดูว่ากลุ่มไหนที่ทำให้ตะพาบน้ำเติบโตได้ดีและไวที่สุด ผลการทดลองพบว่า อาหารกลุ่มที่ 1 สามารถทำให้ตะพาบน้ำเติบโตได้เร็วที่สุด คือ เนื้อปลาสด ตะพาบน้ำมีขนาดใหญ่ แข็งแรง ส่วนกลุ่มที่ 2 – กลุ่มที่ 5 ค่อนข้างจะโตช้าและมีการเปลี่ยนแปลงจากตอนเริ่มการทดลองน้อย