โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยการกรองน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยดินที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาตรของน้ำมันที่กรองได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ดีหะกุล

  • พรพิชชา ตันยะกุล

  • สุทธิดา เอี่ยมสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทกายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดินคุณภาพ

  • น้ำมันการกรอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาปัจจัยในการกรองน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยดินที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาตรของน้ำมันที่กรองได้ โดยน้ำมันที่ใช้ในการศึกษาเป็นน้ำมันดีเซลสำหรับทำความสะอาดเครื่องยนต์มีลักษณะสีดำเข้ม หลังการใช้งานส่วนใหญ่นำไปทิ้งจนเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดนำน้ำมันดีเซลที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้วิธีการกรองด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยในขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาชนิดและปัจจัยในการกรอง พบว่า ดินเหนียวที่ล้างด้วยน้ำมะกรูด ขนาดอนุภาค 0.20 มิลลิเมตร ปริมาณ 40.00 กรัม สามารถกรองน้ำมันดีเซลที่ใช้แล้วให้มีคุณสมบัติด้านสีดีขึ้น โดยสีดำเข้มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส ส่วมปริมาณน้ำมันดีเซลหลังการกรอง พบว่า ปริมาตรน้ำมันดีเซลที่ใช้แล้ว 100 มิลลิลิตร ดินเหนียวที่ล้างด้วยน้ำมะกรูดสามารถกรองได้ 57.3 ± 2.11 % และน้ำมันที่กรองได้สามารถนำกลับไปใช้ทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้อีกครั้ง จากนั้นจึงนำดินเหนียวที่ล้างด้วยน้ำขี้เถ้าไปทดสอบการกรองน้ำมันชนิดอื่นๆ ซึ่งจากการทดลองผลปรากฎว่า ดินเหนียวที่ล้างด้วยน้ำขี้เถ้าสามารถกรองน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว น้ำมันถั่วเหลืองที่ใช้แล้ว น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว และน้ำมันเกียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ