โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารจากพืชบางชนิดที่มีต่อการกินเมล็ดพันธุ์ข้าวของนกในนาหว่าน การป้องกัน การยับยั้งเชื้อรา Fusarium Moniliforme สาเหตุโรคถอดฝักดาบแ ละเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรินทร์ เกตุมา

  • ธีรพัฒ เตียงกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การงอก

  • ข้าวการงอก

  • นก

  • เชื้อราการยับยั้ง

  • โรคถอดฟักดาบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของสารจากพืชบางชนิดที่มีต่อการกินเมล็ดพันธุ์ข้าวของนำในนาหว่าน การป้องกัน การยับยั้งเชื้อรา รา Fusarium Moniliforme สาเหตุโรคถอกฝักดาบและเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดปัญหานกที่มาจิกกินพันธุ์ข้าว การป้องกันการยับยั้งเชื้อรา Fusarium Moniliforme สาเหตุโรคถอดฝักดาบและลดปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกร ตัวแปรที่ศึกษา คือ ชนิด ความเข้มข้นอัตราส่วนของการสกัดหยาบจากพืชจำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นกกิน จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่งอกสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดมีผลต่อการป้องกัน การยับยั้งเชื้อรา Fusarium Moniliforme สาเหตุของโรคถอดฝักและประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สภาพจริง พบว่า สารละลายสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดสามารถป้องกันการกินเมล็ดพันธุ์ข้าวของนกได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ สะเดา และขี้เหล็ก