โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์สูบฉีดน้ำและดูดคราบน้ำมันแบบสูบโยก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญญา เทพสัตรา

  • สุรัตน์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญพัฒน์ ชูดวงแก้ว

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุปกรณ์สูบฉีดน้ำ

  • เกษตรกรรมสิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องมือเกษตร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาชุดอุปกรณ์สูบฉีดน้ำและดูดคราบน้ำมัน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ขนาดของกระบอกสูบ ขนาดความยาวของแขนสูบโยก จำนวนของท่อพักน้ำ ขนาดความยาวของท่อดูเคราบน้ำมัน รูปแบบหัวดูดคราบน้ำมัน และชุดอุปกรณ์สูบฉีดน้ำและดูดคราบน้ำมัน ได้มีการศึกษารูปแบบของหัวดูดคราบน้ำมันที่มีประสิทธิภาพในการดูดคราบน้ำมัน การศึกษาครั้งนี้สามารถประหยัดเวลาในการทำงานของเกษตรกร ประหยัดต้นทุนในการผลิตโดยไม่ต้องจ้างแรงงานคน ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ทำให้เกษตรกรได้ออกกำลังกายพร้อมกับการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางการเกษตร์อีกด้วย