โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบการรับแรงอัดระหว่างทรายทะเลกับทรายแม่น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัตพงษ์ สมบุญ

  • ธงชัย บัวทอง

  • สุขุม ทิพเบ็ญจะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศรา ปราบมาก

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนิท วงษา

  • รุจิระ ขวัญสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทรายทะเล

  • ทรายแม่น้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของทรายทะเลกับทรายแม่น้ำเพื่อนำทรายทะเลมาใช้ในการก่อสร้าง โดยได้มีการศึกษาด้วยกัน 4 ขั้นตอนดังนี้ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเม็ดทรายทะเล และทรายแม่น้ำ โดยนำมาส่องกล้องจุลทรรศน์ กำหนดชนิดของทรายที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด คือ ทรายทะเล ทรายทะเลล้างน้ำ ทรายแม่น้ำ ออกแบบการทดลองโดยกำหนดอัตราส่วนในการผสมปูนต่อทราย โดยมีอัตราส่วน 1 : 1 และ 1 : 2 กำหนดระยะเวลาบ่มเป็น 3 ระยะ คือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ผลการทดลองพบว่า ทรายทะเลที่ล้างน้ำมีค่าการรับแรงอัดใกล้เคียงกับทรายแม่น้ำ เพราะทรายทะเลที่ล้างน้ำจะไม่มีความเค็ม ขนาดและลักษณะของเม็ดทรายก็คล้ายคลึงกับทรายแม่น้ำ จึงสามารถนำทรายทะเลที่ล้างน้ำมาใช้ในการก่อสร้างได้ ส่วนทรายทะเลที่ไม่ได้ล้างน้ำไม่ควรนำมาใช้เพราะมีค่าการรับแรงอัดต่ำกว่าทรายทะเลที่ล้างน้ำและทรายแม่น้ำ และความเค็มทำให้เหล็กที่อยู่ในคอนกรีตเป็นสนิม เกิดการแตกร้าว จึงไม่ควรนำทรายทะเลที่ยังไม่ได้ล้างน้ำมาให้ในการก่อสร้างอย่างยิ่ง