โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังหมักปุ๋มน้ำชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา บัวทอง

  • พิทักษ์ ศรีสน

  • วานุกา บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถังหมัก

  • น้ำชีวภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แนวคิดในการประดิษฐ์ถังหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยมีการศึกษา 6 ขั้นตอนคือ1.ศึกษาปัญหาระบบการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพในถังหมักแบบธรรมดา2. น้ำปัญหาที่พบมาสร้างหรือออกแบบให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์3.ประดิษฐ์ตามหลักการที่ออกแบบไว้ ที่สำคัญคือ ประสิทธิภาพใบพัดในถังหมัก โดยสร้างใบพัดให้มีคุณลักษณะคือ- กวนผสมสารแบบหมุนวน -ขณะที่กวนความคมของใบพัดจะตัดส่วนผสมภายในถังให้มีขนาดเล็ก เพื่อการย่อยสลาย4.ทดลองใช้และเปรียบเทียบสิทธิภาพถังหมักปุ๋ยน้ำแบบธรรมดาและถังหมักปุ๋ยน้ำแบบที่ประดิษฐ์ขึ้น 5.ประเมินและสรุปผลการศึกษา 6.นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป