โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องทำลายเข็มฉีดยาทูอินวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวิทย์ ศิริสุโขดม

  • เรวัตร จันทรสว่าง

  • ไพโรจน์ ณรงค์วงค์วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพล จิณแพทย์

  • อุไรวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษาฐ์เครื่องทำลายเข็มฉีดยา โดยได้ประดิษฐ์เครื่องดังกล่าวขึ้น พบว่าเครื่องทำลายเข็มฉีดยาสามารถทำลายเข็มฉีดยาได้ดีใช้กระแสไฟ 20 แอมแปร์ขึ้นไป ความต่างศักย์ 5 โวลต์ ขนาดของเข็มฉีดยาที่ใช้ได้ เบอร์ 18, 21, 22, 24, 25 และยังทำงานได้ 2 อย่าง คือ 1.แบบใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งจะทำลายเข็มฉีดยาได้อย่างสมบูรณ์ ปลอดภัยไม่ต้องกังวลกับเศษเข็มที่กระเด็นและเชื้อโรค 2.ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งจะใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือที่นั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าไปถึง