โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชโดยเชื้อราและแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤตภัค หอมจันทร์

  • ชณากาญจน์ ธรรมเกษร

  • พีรดรย์ พักตร์เพียงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุสุมา ชำนาญกิจ

  • นิภาพร ประชากุล

  • อุไรวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยาฆ่าแมลง

  • เชื้อรา

  • แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้เชื้อราและแบคทีเรียในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม โดยทำการทดลอง 2 ตอน คือ ศึกษาอัตราความเข้มข้นและชนิดของยาฆ่าแมลงที่เชื้อราหรือแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี โดยใช้เชื้อรา Phanerochaete chrysosporium (White rot fungi) เป็นตัวทดลอง โดยใช้สาร malathion , posh และ magar ที่ความเข้มข้น5 ppm 10 ppm และ 25 ppm จากการทดลองพบว่า posh เข้มข้น 5 ppm สามารถทำให้เชื้อ Phanerochaete chrysosporium (White rot fungi) เจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาคือ magar เข้มข้น 5 ppm และ posh เข้มข้น 10 ppm ตามลำดับ โดยความเข้มข้นที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อ คือ 5 ppm จากการทดลองที่ 2 พบว่า ชนิดของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารเคมี malathion , posh และ magar ในอัตราส่วน 5 ppm ได้ดีที่สุด คือ เชื้อ Ps. Fluprescens โดยสามารถย่อยสลายสารเคมี posh ได้ดีที่สุด