โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาดักล่อแมลงสิงหรือแมลงฉง(ตัวเต็มวัย)ด้วยเนื้อชนิดต่างๆ เพื่อกำจัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปุริมพิชญ์ จันทสี

  • รัตนโชติ มะลิซ้อน

  • อนุชา ทิยาเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการสำรวจแมลงในนาข้าวแต่ละแปลงมีทั้งแมลงที่เป็นประโยชน์เช่น จิงโจ้น้ำ ตัวห้ำ แมลงปอ ตัวเบียน และแมลงที่เป็นโทษเช่น หนอนกระทู้ข้าว แมลงสิงหรือแมลงฉง มวนเขียวข้าว จะทำให้เมล็ดข้าวเป็นรอยและลีบมากที่สุดคิดเป็น 15.33 % จึงศึกษาวิธีกำจัดโดยใช้เนื้อหมูเน่ามาดักล่อแมลงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าได้แมลงสิงจำนวนสูงสุด 10.33 ตัว ส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย