โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์จากอีดีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิลุบล ทองดอนแอ

  • พรรณฤดี โรจนวิภาต

  • ลบดาว มากทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • สมบัติ สายทน

  • เนาวรัตน์ จุฬาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์จากอีดีด ซึ่งอีดีดคือของเล่นพื้นบ้านที่ทำจากไม้ไผ่เป็นลำยาว มีลูกดอกใช้ยิง การทดลองมี 4 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของอีดีด โดยยิงลูกกระสุนออกจากอีดีดและเขียน Free body diagram เพื่อแยกแรงต่างที่เกี่ยวข้อง จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะกระจัดในแนวระดับ 2.ศึกษามุมของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ พบว่ามุมยิงที่ทำให้ได้การกระจัดในแนวราบมากที่สุด คือ 45 องศา รองลงมาคือ 30 และ 60 องศาตามลำดับ และเวลาที่ลูกกระสุนใช้ในการเคลื่อนที่น้อยที่สุดคือ 30 องศาและมากที่สุดคือ 60 องศา 3.ศึกษามวลของลูกกระสุนที่ใช้ในการยิง ทั้ง 10,20 และ 30 กรัมได้ระยะการกระจัดและเวลาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นมวลไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ 4. ศึกษาความสัมพันธ์ของการกระจัดในแนวราบและแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์จากอีดีด พบว่าการกระจัดที่ได้สัมพันธ์กับความเร็วต้นของการเคลื่อนที่ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์