โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแอลกอฮอล์จากเมล็ดเต่ารั้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชนก ศรีวิชัย

  • รวิกานต์ โมจรินทร์

  • โสภาพรรณ วงศ์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา ยอดเพชร

  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

  • ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

  • สมพิศ ภู่เพ็ชร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เต่ารั้งสารสกัด

  • แก๊สโซฮอล์การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องแอลกอฮอล์จากเมล็ดเต่ารั้งเป็นโครงงานทดลองสกัดแอลกอฮอล์จากการหมักเมล็ดเต่ารั้งโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ทดสอบปริมาณน้ำตาลในเมล็ดเต่ารั้งที่มีอายุต่างกัน พบว่าเมล็ดเต่ารั้งที่มีอายุ 80 วัน ปริมาณน้ำตาลกลูโคสสะสมในเมล็ดมากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปหมักเพื่อสกัดแอลกอฮอล์ได้ 2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการหมักเมล็ดเต่ารั้งแบบหมักทั้งเมล็ดและหมักแบบบดเมล็ด พบว่าการหมักแบบบดเมล็ดสามรถสกัดแอลกอฮอล์ได้มากกว่า 3.ศึกษาการหมักเต่ารั้งด้วยยีสต์และส่าเหล้า พบว่าการหมักด้วยส่าเหล้านั้นสามารถสกัดแอลกอฮอล์ได้ดีกว่า 4.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการหมักเมล็ดเต่ารั้งในปริมาณเชื้อหมักที่แตกต่างกัน พบว่าอัตราส่วน 3 : 300 สามารถสกัดแอลกอฮอล์ได้ความเข้มข้นมากกว่า 5.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดเต่ารั้งในเวลาที่แตกต่างกัน พบว่าระยะเวลาที่ทำปฏิกิริยาได้ดีที่สุดคือ 10 วัน สามารถสกัดแอลกอฮอล์ได้ความเข้มข้นมากกว่า 6.เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผสมแอลกอฮอล์จากเมล็ดเต่ารั้งและแอลกอฮอล์มนห้องปฏิบัติการในอัตราส่วนที่แตกต่างกันพบว่า อัตราส่วน 1: 3 จะให้พลังงานแก่น้ำที่ต้มมากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปผสมน้ำมันเบนซินทำเป็นแก๊สโซฮอล์ได้