โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกลิ่นไหนนะจะดักหนูได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนชาติ นพนรินทร์

  • ปวีณา นพนรินทร์

  • รสธร อุ่นใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาชนิดของกลิ่นสังเคราะห์ที่สามารถล่อหนูให้เข้ามากินแล้วติดกับดักได้ เพื่อผลิตอาหารดักหนูจากเศษกระดาษผสมกลิ่นสังเคราะห์ในการล่อหนูและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการล่อหนูให้มากินระหว่างอาหารดักหนูที่ผลิตกับอาหารดักหนูที่มีจำหน่าย โดยมีการทดลอง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เตรียมเนื้อกระดาษและศึกษาอัตราส่วนกลิ่นสังเคราะห์ต่าง ๆ ขั้นที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนกลิ่นสังเคราะห์ที่ใช้ผสมลงในก้อนกระดาษที่ใช้ผสมลงในก้อนกระดาษ ขั้นที่ 3 ศึกษาชนิดของสีผสมอาหารและรูปทรงอาหารที่สามารถล่อหนูให้มากิน และขั้นที่ 4 ศึกษาประเภทของกับดักที่ใช้ได้ผลกับก้อนดักหนูที่ผสมขึ้น จากผลการทดลองพบว่า กลิ่นสังเคราะห์ที่สามารถล่อให้หนูออกมากินอาหารในระดับมากที่สุดคือกลิ่นช็อคโกแลค สีที่ผสมอาหารที่สามารถล่อหนูคือสีชมพู และรูปทรงที่สามารถล่อหนูได้คือรูปทรงกลม