โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพีเอชทอดกรอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ เหมันต์

  • นฤมล หวลระลึก

  • สัจพร กาบิลพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการทำลูกชิ้นเด้งโดยการใช้เปลือกผลไม่ โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนมาเผาไฟแล้วนำขี้เถ้ามาละลายน้ำทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วนำน้ำที่ได้ไปผสมในส่วนผสมลูกชิ้น จะทำให้ลูกชิ้นเหนียว ความกรอบระหว่างการใช้น้ำขี้เถ้าจากเปลือกผลไม้กับสารละลายบอแรกซ์ใส่วนผสมการทำลูกชิ้น ผลการทดลองพบว่า การนำน้ำขี้เถ้าจากเปลือกทุกเรียนน่าจะนำมาเป็นส่วนผสมในลูกชิ้นมากที่สุด และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับลูกชิ้นที่ผสมสารบอแรกซ์มากที่สุด