โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากพืชทดสอบสารเร่งเนื้อแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถิร ธาดาพรรษวุฒิ

  • รัฏฐา หนูราช

  • อุรวี เก้าเอี้ยน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุด

  • สารเร่งเนื้อแดง การทดสอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์